Regulamin

Regulamin

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Flexiforum, znajdującego się pod adresem internetowym www.flexiforum.pl (dalej: Portal), oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, polegających na:
  a) udostępnianiu określonych celem działania Portalu treści, za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej
  b) umożliwieniu korzystającym z Portalu przekazywania ich osobistych komentarzy odnoszących się opublikowanych w Portalu treści i materiałów (dalej: Usługi).
 2. Właścicielem Portalu, jego administratorem oraz usługodawcą jest:  Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 149, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 77973, kapitał zakładowy 31. 776.750  NIP: 771-010-03-64 (dalej: Usługodawca).
 3. Usługobiorcą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest każda osoba korzystająca z informacji zawartych w Portalu (dalej: Usługobiorca/y). Usługobiorcami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Osoby niepełnoletnie mogą zostać użytkownikiem Portalu pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej. Na żądania Usługodawcy osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie.
 4. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Każdorazowo korzystając z Usług Usługobiorca potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w niniejszym regulaminie.

§2

 1. Portal ma na celu promocję zdrowego trybu życia.
 2. Korzystanie z Portalu oraz Usług jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Usługobiorca może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Treści zawarte w Portalu nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej.
 5. Informacje ujęte w Portalu nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia, a mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Informacje na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowią zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią .
 7. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

§3

 1. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
  b) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
  c) używania udostępnionych usług i narządzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  d) poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Usługobiorców,
  e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy,
  f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
  g) nie rozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, o charakterze pornograficznym, rasistowskim, nazistowskim, nawołującym do przemocy sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami,
  h) powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy korzystania z Usług, natychmiastowo usunąć komentarz Usługobiorcy na Portalu lub go nie zamieścić, jeśli Usługobiorca nie przestrzega zobowiązań wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Usługodawcy dotyczącej odmowy korzystania z Usług, usunięcia komentarza Usługobiorcy na Portalu lub jego nie zamieszczenia.

§4

 1. Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:
  a) Posiadania przez Usługobiorcę podłączonego do sieci internet komputera klasy PC lub podobnego
  b) w przypadku komputerów PC: posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windoww wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
  c) włączenia JavaScript w przeglądarce internetowej;
  d) w przypadku urządzeń mobilnych: posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
  – Android OS w wersji co najmniej 2.3.
  – iOS w wersji co najmniej 5.0
 2. Usługobiorca wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  a) adres IP komputera Usługobiorcy,
  b) wywołany adres internetowy (url),
  c) adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Portalu,
  d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
  e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcą na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw.cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcą. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§5

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Usługobiorca może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Usługobiorcy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów lub ich części w inny sposób w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazania źródła pochodzenia materiałów tj. Portalu.
 3. Tłumaczenie, opracowanie, przetwarzanie materiałów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.
 4. Wszelkie prawa do Portalu przysługują Usługodawcy.

§6

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

§7

 1. Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie opublikowana na stronie główniej Portalu przez okres nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych.
 2. Opublikowanie i przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.
 3. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zakończyć z korzystania z Portalu i Usług.

§8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, należy kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2.
 2. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające skontaktowanie się z nią.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§9

 1. Administratorem danych Usługobiorcy jest Usługodawca ( Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 149, 05-152 Czosnów), który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe: iod@adamed.com.pl).
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji Usługi korzystania z Portalu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 poz. 243), w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 1030 z późń. zm.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Adamed, dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym i firmom doradczym, z którymi współpracuje administrator. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z Portalu.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 7. Strony oświadczają, iż przekazane i uzyskane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu umowy.
 8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż jest administratorem danych osobowych swoich klientów (pacjentów) zgodnie z treścią Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 9. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych ma na celu realizację umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu flexiforum.pl i umożliwienie Usługobiorcy korzystania z Portalu udostępnianego przez Usługodawcę, który stanowi narzędzie umożliwiające przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę.
 10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych realizowane jest przez okres korzystania z Portalu przez Usługobiorcę. Zakres powierzanych danych osobowych obejmuje wszystkie dane pacjentów wprowadzone do systemu przez Usługobiorcę (w tym dane wrażliwe).
 11. Korzystanie z portalu przez Usługobiorcę i akceptacja niniejszego regulaminu jest tożsama z udokumentowanym poleceniem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.
 13. Usługodawca zapewnia, iż wdrożył zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikające z art. 32 RODO.
 14. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Usługobiorcę z usług innych podmiotów przetwarzających w celu i zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu.
 15. Usługodawca deklaruje pomoc Usługobiorcy w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, które dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.
 16. Usługobiorca, przed zakończeniem korzystania z Portalu ma prawo pozyskać wszelkie dane osobowe pacjentów przetwarzane w Portalu. Po zakończeniu korzystania z Portalu, dane osobowe są usuwane.
 17. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy realizację audytu ochrony danych osobowych zastrzegając sobie prawo do bycia poinformowanym z przynajmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

§10

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mail: adamed@adamed.com.pl lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.