Regulamin

Regulamin

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Flexiforum, znajdującego się pod adresem internetowym www.flexiforum.pl (dalej: Portal), oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, polegających na:
  a) udostępnianiu określonych celem działania Portalu treści, za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej
  b) umożliwieniu korzystającym z Portalu przekazywania ich osobistych komentarzy odnoszących się opublikowanych w Portalu treści i materiałów (dalej: Usługi).
 2. Właścicielem Portalu, jego administratorem oraz usługodawcą jest:  Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 149, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 77973, kapitał zakładowy 31. 776.750  NIP: 771-010-03-64 (dalej: Usługodawca).
 3. Usługobiorcą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest każda osoba korzystająca z informacji zawartych w Portalu (dalej: Usługobiorca/y). Usługobiorcami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Osoby niepełnoletnie mogą zostać użytkownikiem Portalu pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej. Na żądania Usługodawcy osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie.
 4. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Każdorazowo korzystając z Usług Usługobiorca potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w niniejszym regulaminie.

§2

 1. Portal ma na celu promocję zdrowego trybu życia.
 2. Korzystanie z Portalu oraz Usług jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Usługobiorca może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Treści zawarte w Portalu nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej.
 5. Informacje ujęte w Portalu nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia, a mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Informacje na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowią zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią .
 7. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

§3

 1. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
  b) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
  c) używania udostępnionych usług i narządzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  d) poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Usługobiorców,
  e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy,
  f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
  g) nie rozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, o charakterze pornograficznym, rasistowskim, nazistowskim, nawołującym do przemocy sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami,
  h) powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy korzystania z Usług, natychmiastowo usunąć komentarz Usługobiorcy na Portalu lub go nie zamieścić, jeśli Usługobiorca nie przestrzega zobowiązań wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Usługodawcy dotyczącej odmowy korzystania z Usług, usunięcia komentarza Usługobiorcy na Portalu lub jego nie zamieszczenia.

§4

 1. Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:
  a) Posiadania przez Usługobiorcę podłączonego do sieci internet komputera klasy PC lub podobnego
  b) w przypadku komputerów PC: posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windoww wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
  c) włączenia JavaScript w przeglądarce internetowej;
  d) w przypadku urządzeń mobilnych: posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
  – Android OS w wersji co najmniej 2.3.
  – iOS w wersji co najmniej 5.0
 2. Usługobiorca wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  a) adres IP komputera Usługobiorcy,
  b) wywołany adres internetowy (url),
  c) adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Portalu,
  d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
  e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcą na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw.cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcą. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§5

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Usługobiorca może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Usługobiorcy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów lub ich części w inny sposób w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazania źródła pochodzenia materiałów tj. Portalu.
 3. Tłumaczenie, opracowanie, przetwarzanie materiałów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.
 4. Wszelkie prawa do Portalu przysługują Usługodawcy.

§6

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

§7

 1. Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie opublikowana na stronie główniej Portalu przez okres nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych.
 2. Opublikowanie i przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.
 3. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zakończyć z korzystania z Portalu i Usług.

§8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, należy kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2.
 2. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające skontaktowanie się z nią.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§9

 1. Administratorem danych Usługobiorcy jest Usługodawca (Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów), który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe: iod@adamed.com.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu:
   a) realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu flexiforum.pl (dalej: „Umowa„), w tym rejestracją do serwisu i uzyskaniem dostępu do treści umieszczanych w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania Umowy;
   b) ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją Umowy – przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych) – aż do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 3. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie, Usługobiorca:
  a) obligatoryjnie:
  – potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu serwisu oraz akceptuje jego treść;
  – oświadcza, że zapoznał się z §9 Regulaminu serwisu dotyczącym przetwarzania danych osobowych podanych przez Adamed Pharma S.A. (z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów).
  b) dobrowolnie, Usługobiorca może wyrazić zgodę na:
  – przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.).
  – wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016.1489 ze zm.)”

Udzielenie powyższych zgód przez Usługobiorcę jest dobrowolne, a zgody mogą być w każdej chwili wycofane. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 1. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy są pracownicy i współpracownicy Adamed Pharma S.A., podmioty, którym Adamed Pharma S.A. powierzy przetwarzania danych (np. dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje administrator, podwykonawcy, kancelarie prawne i firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator) oraz inne podmioty Adamed – w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania.
 2. Usługobiorca posiada prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Usługobiorcy należy kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@adamed.com.
 3. Strony oświadczają, iż przekazane i uzyskane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu umowy.
 4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż jest administratorem danych osobowych swoich klientów (pacjentów) i jest samodzielnie odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 5. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych ma na celu realizację umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu flexiforum.pl i umożliwienie Usługobiorcy korzystania z Portalu udostępnianego przez Usługodawcę, który stanowi narzędzie umożliwiające przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę.
 6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych realizowane jest przez okres korzystania z Portalu przez Usługobiorcę. Zakres powierzanych danych osobowych obejmuje wszystkie dane pacjentów wprowadzone do systemu przez Usługobiorcę (w tym dane zdrowotne).
 7. Usługodawca oświadcza, iż zna właściwe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Usługodawca zobowiązuje się wobec Usługobiorcy do:

   a) przestrzegania właściwych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym RODO;
   b) zachowania poufności danych osobowych w czasie wykonywania czynności związanych z ich przetwarzaniem i niewykorzystywania danych osobowych w jakimkolwiek celu innym niż wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu flexiforum.pl lub przepisów prawa;
   c) przestrzegania procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, przyjętych przez Adamed, oraz stosowania wszelkich środków, technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec nieupoważnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub ujawnieniu danych osobowych;
   d) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z prawem, w zakresie określonym w niniejszej Umowie, a w przypadku wykraczającym poza powyższy zakres wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy – chyba że przetwarzanie następować będzie w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa.
   e) pomagania Usługobiorcy w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; f) pomagania Usługobiorcy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO w sposób wymagany przez Usługobiorcę;
   g) udostępniania Usługobiorcy wszelkich informacji niezbędnych do udowodnienia przez Usługobiorcę spełnienia obowiązków określonych w Ustawie lub RODO;
   h) umożliwiania Usługobiorcy – przy zastrzeżeniu prawa do bycia poinformowanym o tym zamiarze z przynajmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem – przeprowadzania audytów i inspekcji w celu:

    i) weryfikacji sposobu realizacji usług określonych w niniejszej Umowie;

    ii) udowodnienia przez Usługobiorcę spełnienia obowiązków określonych w Ustawie lub RODO lub wynikających z innych przepisów prawa;

   i) nie udostępniania, przekazywania lub powierzania przetwarzania Danych Osobowych osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Usługobiorcy;

   j) nie przetwarzania Danych Osobowych poza terytorium Unii Europejskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy;

   k) powiadamiania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia zdarzenia:

    i) .o wszelkich incydentach nieprzestrzegania postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących ochrony Danych Osobowych, których dopuścił się Usługodawca lub jego pracownicy lub podwykonawcy;

    ii) o wszelkich wnioskach ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

    iii) o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych, w tym ich utracie, zniszczeniu,  uszkodzeniu, zmianie lub ujawnieniu, lub incydentach przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych;

    iv) o wszelkich zażaleniach lub wnioskach (zwłaszcza wnioskach o dostęp danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o sprzeciwie wobec przetwarzania) przesłanych bezpośrednio przez osoby, których dotyczą dane, bez udzielania na nie odpowiedzi, chyba że posiada stosowne upoważnienie do udzielenia na nie odpowiedzi;

    v) jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych;

 8. Korzystanie z portalu przez Usługobiorcę i akceptacja niniejszego regulaminu jest tożsama z udokumentowanym poleceniem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z usług innych podmiotów przetwarzających w celu i zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu.
 11. Usługobiorca, przed zakończeniem korzystania z Portalu ma prawo pozyskać wszelkie dane osobowe pacjentów przetwarzane w Portalu. Po zakończeniu korzystania z Portalu, dane osobowe są usuwane.

 

 

§10

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mail: adamed@adamed.com.pl lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

minergte